samredhost@gmail.com   Line ID : samredhost
  0818559587


ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของแต่ละคนว่าจะรักชอบหรือยินดียินดีเต็มใจ ต่อสิ่งที่ได้เห็น ได้ยิน ได้ฟัง หรือได้สัมผัสต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งความพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับตอบสนองความต้องการ ทั้ง ด้านวัตถุและด้านจิตใจ ความพึงพอใจจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึกของบุคคลอันเนื่องมาจากสิ่งเร้าและสิ่งจูงใจโดยอาจเป็นไปในเชิงบวกหรือลบก็เป็นได้

โดยเฉพาะในปัจจุบันทุกวันนี้การดำเนินธุรกิจมีการแข็งขันกันสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นแข็งขันกันในการทำงาน แข็งกันกันในการดำเนินธุรกิจเพราะลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการคือบุคคลสำคัญที่จะสามารถทำให้ท่านบรรลุผลการดำเนินการต่างๆ เหล่านั้นได้

ตัวอย่างการประเมินสนใจคลิ๊กเลย